Vi undlader ikke herved at bringe til vore ærede Handelsvenners Kundskab, at vort Varelager under Dags Dato atter er stillet til vor Disposition, og at den os tidligere førte Handel som Følge heraf igjen er aabnet. Idet vi haabe, atter at kunne gjøre Regning paa vore tidligere ærede Kunders Søgning, vil det som altid være os en kjær Pligt i enhver Henseende at kunne opfylde disse billige Fordringer, for fremover at kunne vedligeholde den os hidtil skjænkede Tillid. - Endvidere tillade vi os at tilkjendegive, at en Deel af vore ældre Manufactur-Beholdninger til betydelig nedsatte Priser ville vorde udsolgte. Aarhuus, den 7. November, 1848 N. & M. Lazarus
Datering
1848-11-10
Arkiv ID
000055952
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.